Print deze pagina

Consumentenrecht
De Consument heeft het recht aan de Onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 1    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt  en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 2. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 3. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de Consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 5. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 6. Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon, die goederen en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt en die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft;
 7. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een Onderneming en een Consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de Onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf

 

Artikel 2    Identiteit van de Onderneming

 

Kwispeltherapie

Sedrick Vangronsveld

Stevoortse Kiezel 223

3512 Stevoort (België)

Telefoonnummer: +32498 / 610 652

E-mailadres: woef@kwispeltherapie.be

Ondernemingsnummer: 0832.973.741

BTW-nummer: BE 0832.973.741

Rekeningnummer : BE79 0016 7016 8733 (BNP PARIBAS FORTIS)

 

Artikel 3    Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Onderneming en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4    Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.

 

Artikel 5    De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De Onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6    Herroepingsrecht

Bij levering van goederen:

 1. Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Consument zal hiertoe schriftelijk of op een voor de Onderneming beschikbare en toegankelijke duurzame drager een kennisgeving verzenden vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn.
 2. Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
 3. De Consument zal desgevallend de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van deze goederen, op zijn kosten, deze terug bezorgen aan de Onderneming op het adres vermeld onder artikel 2.:
 4. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 5. Bij terugzending van goederen draagt de Consument het risico voor beschadiging of verlies.

 

Artikel 7    Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal de Onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8    De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verschuldigd zijn.
 4. De Consument kan wel gevraagd worden bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten ten laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag aan de Consument worden meegedeeld voordat deze zijn aankoop definitief plaatst.
 5. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen  bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 9    Conformiteit en Garantie

 1. De Onderneming staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen gekocht bij de Onderneming. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Onderneming zich ertoe het gebrekkige goed (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de Consument.
 3. Indien op een goed een commerciële garantie van toepassing is, zal deze vermeld staan op de website van de Onderneming. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de Onderneming en op het garantiebewijs dat samen met de factuur verstuurd zal worden, indien de commerciële garantie van toepassing is. Voor meer informatie hieromtrent kan de Consument contact opnemen met de Onderneming. Elke commerciële garantie laat de wettelijke rechten onverminderd.
 4. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Voor goederen die thuis werden geleverd, dient de Consument verplicht vooraf contact op te nemen met de Onderneming teneinde de praktische modaliteiten af te spreken. Naargelang de aard van het goed kan de Onderneming beslissen om het gebrekkige goed hetzij op te halen voor herstelling, hetzij bij de Consument thuis te (laten) herstellen of vervangen.
 5. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur of slijtageartikelen of in geval van tussenkomst door een niet door de Onderneming aangewezen derde.

 

Artikel 10  Levering en uitvoering

 1. De Onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Onderneming geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van dag volgend op die waarop de Consument zijn bestelling aan de Onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de Consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de Onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de Onderneming het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met de verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de Consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. De verzending van goederen en van titels die diensten vertegenwoordigen, gebeurt steeds op risico van degene die met de Consument heeft gecontracteerd.

 

Artikel 11  Overmacht

 1. In geval van overmacht is de Onderneming niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Consument na te komen. De Onderneming is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Onderneming, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 12  Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
 2. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Consument, de exclusieve eigendom van de Onderneming.
 3. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Consument vanaf de levering. De Consument verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Onderneming behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. Sancties voor niet-betaling: onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Onderneming beschikt, is de Consument ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Consument van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 13  Klachtenregeling

 1. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 24 uur na ontvangst van het artikel worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 2. De Onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Bij de Onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Onderneming binnen de redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14: Privacy

De Onderneming verbindt zich ertoe de gegevens van de Consument uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die de Consument middels zijn bestelling afsluit en om de Consument vrijblijvende informatie van de Onderneming toe te sturen.

De gegevens van de Consument zullen als vertrouwelijke informatie behandeld worden, en zullen niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. De Consument kan zijn gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat deze gegevens gebruikt worden om informatie aan de Consument toe te sturen. Het volstaat om dit schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Sedrick Vangronsveld Gedragstherapie – Kleine Negenbundersstraat 36 – 3511 Kuringen.

De Consument is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de Consument wordt gecodeerd opgeslagen; de Onderneming heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Consument.

De Onderneming respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De Consument heeft toegang via zijn gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens. De Onderneming maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij de Consument contact met de Onderneming op te nemen zodat de bestelling kan uitgevoerd worden.

De Onderneming houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Ingeval van vragen over deze privacy statement, kan contact opgenomen worden met de Onderneming.

 

Artikel 15  Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Onderneming en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en is de Rechtbank van Hasselt bevoegd.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc doch behouden wij ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbank van Hasselt voor te leggen.

 

Artikel 16  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich mee brengen.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Onderneming. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe Voorwaarden.