Algemene voorwaarden online cursus

1. Algemeen

 
a. Door deel te nemen aan de online cursus ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

b. De cursus wordt aangeboden door Kwispeltherapie,  hierna aangeduid als “de aanbieder.”

 

2. Toegang tot de cursus

 
a. Na betaling ontvang je toegangsgegevens tot de online cursus.

b. Toegang is persoonlijk en mag niet worden gedeeld.

 

3. Intellectueel Eigendom

 
a. Alle cursusmaterialen zijn eigendom van de aanbieder en mogen niet worden gereproduceerd of verspreid zonder toestemming.

 

4. Betaling

 
a. De betaling dient vooraf te geschieden volgens de aangegeven prijsstructuur.

b. Restitutie is niet mogelijk, tenzij anders vermeld. Sommige cursussen hebben een niet-tevreden-geld-terug-garantie. Deze staat dan duidelijk vermeld op de verkooppagina.

 

5. Annulering en Terugbetaling

 
a. De aanbieder behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren en zal in dat geval het volledige bedrag terugbetalen.

b. Deelnemers kunnen hun deelname annuleren volgens het geldende annuleringsbeleid.

 

6. Verantwoordelijkheid

 
a. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor technische problemen of onderbrekingen van de cursusplatforms.

b. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste technische middelen voor toegang tot de cursus.

 

7. Communicatie

 
a. Communicatie tussen deelnemers en de aanbieder verloopt via info@kwispeltherapie.be tenzij anders aangegeven.

b. Deelnemers worden geacht informatie en aankondigingen regelmatig te controleren.

 

8. Privacy

 
a. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van de aanbieder.

b. Deelnemers stemmen in met het ontvangen van communicatie met betrekking tot de cursus.

 

9. Aansprakelijkheid

 
a. De aanbieder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit deelname aan de cursus.

b. Deelnemers nemen deel op eigen risico.

 

10. Wijzigingen

 
a. De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen met kennisgeving aan de deelnemers.

 

GDPR-gerelateerde voorwaarden

 

1. GDPR Compliance

 
a. De aanbieder verbindt zich ertoe alle toepasselijke bepalingen van de EU GDPR na te leven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers.

 

2. Verwerking van Persoonsgegevens

 
a. Deelnemers erkennen dat bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor deelname aan de cursus.

b. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor het doel van de cursus en worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

3. Toestemming voor Gegevensverwerking

 
a. Door deel te nemen aan de cursus geven deelnemers uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.

 

4. Rechten van Deelnemers

 
a. Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.

b. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens moeten schriftelijk worden ingediend bij de aanbieder.

 

5. Gegevensbeveiliging

 
a. De aanbieder implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

 

6. Datalekken

 
a. In het geval van een datalek dat van invloed is op persoonsgegevens, zal de aanbieder de relevante autoriteiten en betrokkenen onmiddellijk op de hoogte stellen volgens de geldende wettelijke vereisten.

 

7. Bewaartermijn

 
a. Persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de duur die nodig is voor het doel van de cursus, tenzij anders vereist door de wet.